PREPRAVNÝ PORIADOK

spoločnosti A.P.K. Services, spol. s r.o. prevádzkujúcej službu A.P.K Taxi pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

Č1.I
Základné ustanovenia

 

1) Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu a príručnú batožinu.

2) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je A.P.K. Services, spol. s r.o., P. Pázmaňa 58/20,927 01 Šaľa, IČO: 46 422 251

3) Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené prepravné podmienky, technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a preprave nebránia príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

 

ČI. II
Povinnosti dopravcu

 

1) Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

a) vykonávať dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
b) zabezpečiť ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o cestujúcich,
c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel.

2) Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:

a) vykonávať dopravu v súlade s predmetom činnosti,
b) starať sa o bezpečnosť a pohodlie cestujúcich a o prepravu ich batožiny,
c) starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté a v riadnom technickom stave, 
d) zariadenia dopravcu vo vozidle používať takým spôsobom, aby neboli na ťarchu cestujúcim,
e) postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,
f) utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu osôb, a zvýšiť pohodlie prepravy hendikepovaných,
g) zabezpečiť, aby oprávnená osoba dopravcu poskytla cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práva, povinnosti pri preprave, výške cestovného.

 

ČI. III
Vozidlo taxislužby

 

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku, b) ma najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich, c) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátane vodiča,
b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby,
c) ma pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určene meradla, netýka sa to vozidiel taxislužby používaných na prepravu skupiny cestujúcich, ktorý zaplatili cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy
d) ma na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného,
e) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
f) je vybavene funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI; Auto taxislužby pripravené na prepravu má rozsvietení strešné svietidlo. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné 
svietidlo vypnuté. Osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté neprehľadnou prikrývkou, alebo je toto svietidlo odmontované.
g) umožňuje prepravu najmenej 30 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

 

ČI. IV
Výkon taxislužby

 

1) Dopravca ma prepravná povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2) Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasné vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta.

3) Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,

4) Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia.

5) Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

6) Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie vozidla taxislužby.

7) V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

8) Cestovnú batožinu, barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby. 

9) Vo vozidle taxislužby sa môžu na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

10) Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

11) 0 vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatení za prepravu.

 

Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,
b) kópiu koncesnej listiny,
c) tlačiva potvrdeniek o zaplatení cestovného, prípadne faktúry
d) preukaz totožnosti,
e) doklady o absolvovanej TK a EK, potvrdenie o uzatvorení poistného
f) prepravný poriadok, a na požiadanie cestujúceho dovoliť mu do neho nahliadnuť
g) na viditeľnom mieste mať umiestnený preukaz vodiča taxislužby
či. v

 

Práva a povinnosti cestujúceho

1) Cestujúci má právo:

a) na bezpečnú a pohodlnú prepravu a na prepravu batožiny,
b) požadovať od oprávnenej osoby dopravcu informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy, na zľavu z cestovného ak sa preukáže, že dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb,

2) Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval a neznečisťoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a vodiča vozidla. Cestujúcim nie je dovolené:

a) pískať, spievať, hlučno sa správať alebo púšťať reprodukovanú hudbu a reč,
b) vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,
c) fajčiť vo vozidle. 
3) Ďalej je cestujúci povinný:
a) uposlúchnuť pokyny vodiča vozidla, ktoré smerujú
b) k zaisteniu bezpečnosti jeho a ostatných cestujúcich,
c) zaplatiť cestovné podľa dohodnutej ceny,
d) zaplatiť prípadné ďalšie úhrady za poškodenie
e) alebo za znečistenie vozidla.

 

ČI. VI
Vylúčenie osôb z prepravy

 

1) Do vozidla nemajú prístup alebo z prepravy sa môžu vylúčiť osoby pod vplyvom alkoholu, osoby pod vplyvom omamných látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevu, zápach alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

2) Vodič alebo oprávnená osoba prepravcu je oprávnený z prepravy vylúčiť:

a) osoby, ktoré nezaplatia cestovné,
b) osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.
3) Vylúčenie z prepravy po začatí cesty vodič uskutoční tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obce je neprípustné
4) Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného.

 

ČI. VII
Vzťahy cestujúceho a vodiča

 

1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči vodičovi vozidla disciplinovane, slušne a v čase, keď tým nie je ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

2) Dopravca v záujme bezpečnosti a plynulosti uskutočňovanej prepravy musí zachovať nasledovné: 

a) vodič je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke; pri meškaní nie je dovolené skracovať meškanie na úkor bezpečnosti,
b) pokiaľ je vozidlo vybavené rozhlasovým a televíznym zariadením, vodič musí dbať, aby jeho uvedenie do činnosti nebolo na ťarchu cestujúcim.

 

ČI. VIII
Batožina

 

1) Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru.

2) Batožina, ktorá presahuje rozmery tvaru kvádra 30x40x60cm, tvaru valca dĺžky 60cm a priemeru 35cm, alebo tvaru dosky 10x60x60cm aspoň v jednom rozmere o viac ako 10cm sa považujú za batožinu podliehajúcu ďalšiemu poplatku, ak nie je dohodnuté inak.

3) Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke alebo na lone.

4) Cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:

a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi,
b) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo najmä pre nevhodný spôsob balenia,
c) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
d) batožiny, ktorých celková váha presahuje 20 kg, ak nie je dohodnuté inak. Batožina presahujúca 20 kg podlieha ďalšiemu poplatku.

5) Zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie v plnej miere dopravca, preto má aj právo rozhodovať o umiestnení alebo neumiestnení batožiny v batožinovom priestore. Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah, hodnotu a aby sa s ňou zaobchádzalo s osobitným zreteľom, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

6) Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah do hodnoty 200,00€

7) Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu. 

8) Váha a miera batožín je dopravcom zisťovaná podľa prevádzkových možností dopravcu odhadom, meraním a vážením. Ak nie je k dispozícii meradlo, rozhodujúci je odhad vodiča.

9) Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho ak je prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky.

10) Ak má vodič pochybnosti o tom či batožina vyhovuje predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

1 l)Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri preskúmaní zistí, že obsah batožiny je z prepravy vylúčený, je povinný tieto batožiny odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, vodič odstránenie batožiny zabezpečí sám. V takom prípade môže vodič cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

 

ČI. IX
Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu

 

1) Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, ak nie je v tomto čl. uvedené inak.

2) Cestujúci musí mať platný občiansky preukaz a pri cestách do štátov kde sa to vyžaduje aj cestovný pas.

3) Každý kus batožiny cestujúceho musí byť označený menom a adresou.

4) Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.
Č1.X

 

Mimoriadne udalosti počas prepravy

1) Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:

a) dopravná nehoda,
b) požiar vozidla, 
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

2) Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,
c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodne opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

3) Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne MU policajnému orgánu,
b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,
c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.

 

ČI. XI
Tarifa

 

Výšku cestovného, rozsah a podmienky na priznanie nároku na zľavu z cestovného a príplatok na cestovnom v súvislosti s prepravou cestujúcich a batožiny určuje a zverejňuje dopravca.

 

ČI. XII
Reklamácie, sťažnosti, škoda

 

1) Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku. 

2) Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.

3) Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou chce podať sťažnosť, musí ju podať u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

4) Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s nim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).

5) Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto pravo sa môže uplatniť cestou sudu.

6) Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

7) Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nim alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode.

8) Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku, preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Prepravný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník